Quay về Thiền định quán thân tâm, vô ngã xưa kia vẫn mãi trầm ...

Share:

Quay về Thiền định quán thân tâm
Vô ngã xưa kia vẫn mãi trầm ..
Cố chấp hẹp hòi ngày tháng giữ
Tham gian ái nộ chứa quanh năm
Xa rời phiền não vui an ổn
Rộng mở từ bi khổ hết găm
Hiển hiện Niết bàn ngay cảnh giới
Trần gian Phật ngự tại nơi TÂM

Không có nhận xét nào