Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày


Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày...
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày...

Nhận xét