Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày

Share:

Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày...
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày...

Không có nhận xét nào