Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều, vận luồng chân khí mở tam tiêu


Tĩnh tâm điều tức uốn thước kiều
Vận luồng chân khí mở tam tiêu
Tam hoa tụ đỉnh triều nguyên hội
Thiên môn thường mở mãi phiêu diêu.

Nhận xét